Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn