Thiếu quyết liệt trong xử lý khai thác đất mặt trái phép ở TP Cà Mau

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn