Việt Nam tăng hai bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn