Rừng tiếp tục bị tàn phá tại Điểm du lịch thác Lưu Ly

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn